Võta meiega ühendust info@robotoys.eu

NÕUETE TINGIMUSED

Kaebuse tingimused Diamond Hands s.r.o

Käesolev kaebuste esitamise poliitika kehtib alates 01.01.2023 ja on saadaval müüja peakorteris või dokumendina Diamond Hands s.r.o.

ÜLDSÄTTED

Kaebuse protseduur kirjeldab tavapärast ärialast koostööd ostja ja ettevõtte Diamond Hands s.r.o., mille peakontor asub Uherovas 2910/15 058 01 Poprad, ID: 55027521 (edaspidi müüja) ning tagastus- ja kaebuste esitamise filiaali LUCULLUS s.r.264 vahel . /3, 059 21 Svit .

Ostja on kohustatud enne kauba tellimist tutvuma kaebuse esitamise korra ja Üldtingimustega. Võttes müüjalt kauba vastu, nõustuvad nad alloleva kaebuse esitamise protseduuriga. Juhul, kui kaupa isiklikult üle ei võeta, loetakse kauba ülevõtmisena selle esimesele vedajale üleandmise hetke.

Garantii tõestuseks (garantiitunnistus) väljastab Müüja ostudokumendi (arve - edaspidi ainult garantiitunnistus) kõigi garantii rakendamiseks vajalike andmetega (toote nimetus, garantii pikkus, hind, kogus, tootekood...) iga ostetud toode..

GARANTII KESKUS

Garantiiaeg algab kauba ostja poolt kättesaamise päevast. Seadusjärgne garantiiaeg on üldjuhul 24 kuud. Müüja võib seda seadusega ettenähtud tähtaega pikendada. Garantiiperioodi pikkus on alati märgitud garantiitunnistusele (garantii veerus).

Garantiiaeg koosneb seadusega ettenähtud perioodist (24 kuud) ja võimalusel ka pikendatud perioodist. Seadusjärgse garantiiaja jooksul reguleerib kaebusi tsiviilseadustik nr 40/1964 Coll. § 619-627 arvestades käesolevat kaebemenetlust. Pikema perioodi korral reguleerivad kaebused eranditult käesolevaid eeskirju.

Erandiks võivad olla allahindlusega müüdavad kaubad (kahjustatud, kasutatud, mittekomplektne kaup vms). Kui ostjaks on tarbija ja esemed on kasutatud, ei vastuta müüja puuduste eest, mis vastavad kauba kasutusastmele või kulumisele, mis oli kauba ostja poolt selle ülevõtmise ajal. Vastutusõigus toote puuduste eest kaotab kehtivuse, kui seda ei ole teostatud 24 kuu jooksul arvates kauba ostja poolt kättesaamisest. Müüja võib ostjaga kokkuleppel seda perioodi lühendada, kuid mitte vähem kui 12 kuuni. Selle aja märgib müüja kauba müügidokumendis. Vea või mittetäielikkuse tõttu odavamalt müüdud kaupadel ei kehti garantii vigadele, mille tõttu lepiti kokku madalamas hinnas.

Valitud toodete puhul on tootjapoolne garantii mittetarbijatest ostjatele piiratud. Lõpptarbija (tarbija) seaduslikke õigusi see kuidagi ei mõjuta, neile kehtib garantii vastavalt seadusele.

GARANTII TINGIMUSED

Ostja on kohustatud saadetise seisukorda kohe üleandmisel kontrollima vedaja juures (pakendite arv, ettevõtte logoga teibi terviklikkus, kasti vigastused) vastavalt lisatud saatelehele. Ostjal on õigus keelduda ostu-müügilepingule mittevastava saadetise vastuvõtmisest asjaoluga, et saadetis on nt. mittetäielik või kahjustatud. Kui Ostja võtab kahjustatud saadetise vedajalt üle, on vajalik kahju kirjeldamine vedaja vastuvõtuprotokollis.

Mittetäielikust või kahjustatud saadetisest tuleb viivitamatult teatada e-posti teel aadressile: info@robotoys.eu , koostada vedajaga kahjuaruanne ja saata see müüjale põhjendamatu viivituseta e-posti või posti teel. Täiendavad kaebused saadetise mittetäielikkuse või väliste kahjustuste kohta annavad müüjale võimaluse tõendada, et tegemist ei ole ostulepingu rikkumisega.

Garantii ei kehti defektidele, mis on põhjustatud ebaõigest käsitsemisest, ebapiisavast või sobimatust hooldusest, kauba valmistamise materjalide loomulikest muutustest, kasutaja või kolmanda isiku tekitatud kahjustustest või muust ebaõigest kahjustusest. sekkumine.

NÕUETE KÄSITLEMISE KORD

Kui ostja on ID-numbrita tarbija:

Kui tegemist on kõrvaldatava defektiga, siis kaup parandatakse. Kui parandamine ei ole võimalik ja defekti iseloom ei takista tavapärast kasutamist, saavad müüja ja ostja kokku leppida kauba hinnast mõistlikus allahindluses. Allahindluse puhul ei saa hiljem selle defekti üle kurta. Pretensiooni lahendamise võimatuse korral mõne nimetatud võimalusega väljastatakse ostjale kreeditarve.

Kui tegemist on puudusega, mida ei ole võimalik eemaldada ja mis takistab asja nõuetekohast kasutamist defektita esemena, pakub müüja ostjale defektse asja vahetamist samade või sarnaste kasulike omadustega asja vastu või väljastab eseme kreeditarve.

Kui ostja on ID-numbriga juriidiline isik:

Kui tegemist on kõrvaldatava defektiga, siis kaup parandatakse. Kui parandamine ei ole võimalik ja defekti iseloom ei takista tavapärast kasutamist, saavad müüja ja ostja kokku leppida kauba hinnast mõistlikus allahindluses. Allahindluse puhul ei saa hiljem selle defekti üle kurta.

Kui tegemist on puudusega, mida ei ole võimalik kõrvaldada ja mis takistab asja nõuetekohast kasutamist puudusteta asjana, on müüjal õigus defektiga kaup vahetada välja samade või sarnaste kasulike omadustega kauba vastu või väljastada kreeditarve.

Müüja käsitleb tootekaebusi põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates ostja pretensiooni esitamisele järgnevast päevast. See tähtaeg ei ole siduv ostjale, kes kasutas ostu sooritamisel ID-numbrit ja seega reguleerib tema suhet müüjaga äriseadustik.

Pärast kehtiva pretensiooni menetlemist pikeneb garantiiaeg pretensiooni kehtivusaja võrra. Volitamata pretensiooni korral garantiiaega ei pikendata. Kui pretensioon lahendati kaubavahetusega, loetakse järgmiseks võimalikuks kaebuseks kauba esimene kaebus. (Pretensiooni kestust arvestatakse kättesaamisele järgnevast päevast kuni pretensiooni menetlemise päevani. Siiski mitte enne, kui ostja sellele järele tuleb. Seadmest teavitatakse klienti e-posti teel, mille ta täpsustas nõude esitamise käigus. ostma.)

Peale kaebuse menetlemist teavitab müüja ostjat kaebuse lõpetamisest kas telefoni või e-posti teel. Kui kaup saadeti transporditeenusega, saadetakse see pärast paigaldamist automaatselt ostja aadressile. Kui ostja ei saa e-kirja tehnilistel põhjustel seaduses sätestatud ühekuulise perioodi jooksul kätte, on ostjal võimalus ilmuda automaatselt kahjude osakonda, kus pretensiooni käsitletakse pärast algse pretensioonikviitungi esitamist. .

Juhul, kui pretensiooniga kaubale ei tulda 60 päeva jooksul alates pretensiooni esitamise päevast järele, on müüjal TsK § 656 kohaselt õigus nõuda nõude laost äraviimisel hoiustamise summa. Kuni 5 kg kauba puhul on selleks summaks määratud 0,50 EUR/päev.

Ettevõttele Diamond Hands s.r.o

Koostatud vastavalt tsiviilseadustikule. ei. 108/2000 Coll. , äriõigus ja asjakohased muudatused Coll